Europejski Dzień Praw Pacjenta

Europejski Dzień Praw Pacjenta

18 kwietnia we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Praw Pacjenta. Ma na celu przypomnienie o 14 prawach zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta, nieformalnym pozarządowym dokumencie, sporządzonym w 2002 roku przez organizację Active Citizenship Network we współpracy z 12 organizacjami z różnych krajów Unii Europejskiej. Celem powstania karty jest zagwarantowanie“wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia” i zapewnienie wysokiej jakości usług dostarczanych przez różne systemy ochrony zdrowia w Europie.

Europejska Karta Praw Pacjentów – 14 praw podstawowych:

 1. Prawo do profilaktyki
 2. Prawo dostępu do opieki medycznej
 3. Prawo do informacji
 4. Prawo do wyrażenia zgody
 5. Prawo do wolnego wyboru
 6. Prawo do prywatności i poufności
 7. Prawo o poszanowaniu czasu pacjenta
 8. Prawo o przestrzeganiu norm jakościowych
 9. Prawo do bezpieczeństwa
 10. Prawo do innowacji
 11. Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu
 12. Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb
 13. Prawo do zażaleń
 14. Prawo do rekompensaty

W Polsce prawa pacjenta reguluje zbiór praw zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Obejmują następujące zagadnienia:

 • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
 • Prawo wyboru np.: placówki medycznej, lekarza, pielęgniarki, położnej itd.
 • Prawo do poszanowania godności i intymności
 • Prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o stanie swojego zdrowia
 • Prawo do zachowania tajemnicy informacji z nim związanych
 • Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do poszanowania swojego zdrowia życia prywatnego i rodzinnego
 • Prawo do opieki duszpasterskiej
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Prawa w przychodni, ośrodku zdrowia, poradni, ambulatorium, aptece
 • Prawa w szpitalu
 • Prawo do dochodzenia swoich praw
 • Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
 • Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, jednak nie może to spowodować niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia pacjenta. W takim przypadku lekarz ma obowiązek uprzedzić o tym fakcie pacjenta, uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej oraz wskazać pacjentowi lekarza lub zakład opieki zdrowotnej, w którym pacjent będzie miał możliwość uzyskania świadczenia.

Total Views: 202Daily Views: 1